Rozdział l Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa w skrócie PTChK, zwane w dalszej części Statutu Towarzystwem.

§2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Zakopane.

Miejscem pracy Zarządu Głównego jest aktualne miejsce pracy Prezydenta Zarządu Głównego Towarzystwa.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem użyteczności publicznej i stawia sobie za cel działalność naukową, dydaktyczną i społeczną w dziedzinie medycyny, obejmującą rozpoznanie, profilaktykę i leczenie wszystkich schorzeń i deformacji kręgosłupa, ze szczególnym uwzględnieniem metod chirurgicznych.

Towarzystwo ma charakter interdyscyplinarny.

§4

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną, a jego działalność opiera się na pracy społecznej członków.

§5

Towarzystwo ma prawo powoływania Oddziałów Terenowych i Sekcji Naukowych.

§6

 1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i znaków.
 2. Towarzystwo ma prawo do posiadania oficjalnego portalu internetowego, zarejestrowanego pod domeną www.ptchk.pl.

§7

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o pokrewnym charakterze i celach działania.

Rozdział II
Cele i działalność Towarzystwa.

 §8

Celem Towarzystwa jest:

 1. Dążenie do zrzeszenia lekarzy oraz wszystkich zainteresowanych zagadnieniam leczenia schorzeń i deformacji kręgosłupa.
 2. Upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych, zachęcanie do pracy naukowej.
 3. Organizowanie kształcenia podyplomowego oraz współdziałanie w tworzeniu programów kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami i władzami.
 4. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w ich pracy zawodowej i naukowej.
 5. Współpraca z władzami i organami administracji państwowej i samorządowej, mediami i innymi podmiotami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, organizacyjnych i zasad finansowania procedur w reprezentowanej specjalności.
 6. Tworzenie i wdrażanie standardów postępowania w schorzeniach, urazach i deformacjach kręgosłupa.
 7. Rozwijanie i inicjowanie wymiany doświadczeń klinicznych i badań naukowych na temat profilaktyki i leczenia wszystkich schorzeń i deformacji kręgosłupa.
 8. Rozwijanie badań podstawowych i klinicznych w zakresie schorzeń kręgosłupa oraz związanych z tym problemów.
 9. Inspirowanie ruchu wydawniczego z zakresu chirurgii kręgosłupa, propagowanie wiedzy o schorzeniach kręgosłupa wśród innych specjalności i współpraca z innymi towarzystwami w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych.
 10. Organizowanie współpracy naukowej i specjalistycznej z towarzystwami zagranicznymi oraz reprezentowanie polskich chirurgów kręgosłupa za granicą.

§9

Cele te realizuje Towarzystwo przez:

 1. Organizowanie co najmniej co 2 lata Zjazdów Naukowych.
 2. Organizowanie zebrań naukowych, sympozjów, dyskusji okrągłego stołu i innych form działalności szkoleniowo-naukowej.
 3. Organizowanie konkursów naukowych oraz popieranie działalności naukowej wszystkich, a szczególnie młodych członków Towarzystwa.
 4. Wydawanie własnego czasopisma, jako wydawnictwo samodzielne, lub we współpracy z innym czasopismem naukowym ortopedycznym lub neurochirurgicznym oraz popieranie działalności wydawniczej o tematyce neuroortopedycznej wśród członków Towarzystwa.
 5. Szerzenie wiedzy popularno – naukowej dotyczącej chirurgii kręgosłupa i upowszechnianie profilaktyki schorzeń kręgosłupa w społeczeństwie.
 6. Występowanie z opiniami, wnioskami naukowymi i organizacyjnymi dotyczącymi problemów schorzeń kręgosłupa w Polsce do władz i organów administracji państwowej i samorządowej, mediów oraz innych stowarzyszeń i podmiotów.
 7. Występowanie w sprawach członków Towarzystwa do władz, samorządu lekarskiego i innych stowarzyszeń oraz podmiotów.
 8. Opracowywanie schematów właściwego postępowania lekarskiego w zakresie leczenia schorzeń kręgosłupa.

Rozdział III
Członkowie Towarzystwa ich prawa i obowiązki § 10

Członkami Towarzystwa mogą być:

 1. lekarze ortopedzi i neurochirurdzy oraz lekarze specjalizujący się w ortopedii i neurochirurgii, lekarze innych specjalności oraz inne osoby fizyczne, zaangażowane naukowo w badania, profilaktykę oraz leczenie schorzeń kręgosłupa i związanych z tym problemów.
 2. osoby prawne w przypadku członków wspierających.

§ 11

W skład Towarzystwa wchodzą członkowie: zwyczajni, seniorzy, honorowi, korespondenci i członkowie wspierający.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być lekarz – obywatel polski bądź obywatel innego państwa posiadający prawo wykonywania zawodu w Polsce, specjalista z zakresu ortopedii i neurochirurgii lub innej specjalności, lekarz będący w trakcie specjalizacji oraz inna osoba fizyczna zainteresowana problematyką działalności Towarzystwa, przyjęty na wniosek właściwego Oddziału przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji oraz posiadający rekomendację dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.
 2. Członek zwyczajny ma prawo: czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, uczestniczenia we wszystkich zebraniach naukowo – dydaktycznych i imprezach organizowanych przez Towarzystwo oraz korzystania ze wszystkich uprawnień wynikających z postanowień Statutu.
 3. Aktualna lista członków zwyczajnych Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza i umieszczana na stronie internetowej PTChK.

§ 13

 1. Członkiem seniorem zostaje na własną prośbę członek Towarzystwa, który przeszedł na emeryturę lub stalą rentę inwalidzką.
 2. Członkowie seniorzy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i są zwolnieni od uiszczania składek członkowskich oraz opłat zjazdowych.
 3. Aktualna lista członków seniorów Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza i umieszczana na stronie internetowej PTChK.

§ 14

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków osobom szczególnie zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa lub do rozwoju wiedzy o profilaktyce i leczeniu schorzeń kręgosłupa.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich i opłat zjazdowych.
 3. Członkostwo honorowe może być cofnięte jedynie przez Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 4. Aktualna lista członków honorowych Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza i umieszczana na stronie internetowej PTChK.

§ 15

 1. Członkiem korespondentem może być obywatel innego państwa, który czynnie współpracuje z Polskim Towarzystwem Chirurgii Kręgosłupa.
 2. Członka korespondenta powołuje Zarząd Główny na wniosek Zarządu Oddziału lub Sekcji Naukowej.
 3. Członek korespondent nie posiada uprawnień wynikających z postanowień Statutu.
 4. Tytułu członka korespondenta może pozbawić jedynie Walne Zebranie Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego.
 5. Aktualna lista członków korespondentów Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza i umieszczana na stronie internetowej PTChK.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która w pisemnym zgłoszeniu zadeklaruje stałą roczną składkę na cele Towarzystwa.
 2. Uchwałę o przyjęciu na członka wspierającego podejmuje Zarząd Główny.
 3. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający ma prawo korzystania z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 5. Członek wspierający może zostać pozbawiony członkostwa po dwuletnim okresie niepłacenia zadeklarowanych składek.
 6. Aktualna lista członków wspierających Towarzystwa jest prowadzona przez Sekretarza i umieszczana na stronie internetowej PTChK.

§ 17

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  • a) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz i Regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
  • b) aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa, realizacji celów statutowych i uczestniczenia w Zjazdach Naukowych.
  • c) przestrzegania norm współżycia wewnątrz Towarzystwa i etyki zawodowej,
  • d) regularnego opłacania składek członkowskich,
  • e) powiadamiania władz właściwego Oddziału Terenowego lub Zarządu Głównego o zmianach danych personalnych, adresowych i teleadresowych, w tym adresu poczty elektronicznej;
 2. Członkostwo w każdym przypadku ustaje na skutek:
  • a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie właściwemu Zarządowi Oddziału lub Zarządowi Głównemu,
  • b) śmierci członka,
  • c) wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Sądu Koleżeńskiego za działalność na szkodę Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
  • d) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Oddziału w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich ponad dwa lata o ile obowiązek ten wynika z postanowień niniejszego Statutu.
 3. Ponowne przyjęcie do Towarzystwa na członka zwyczajnego po uprzednim wystąpieniu przyczyny wymienionej w § 17 ust. 2 punkt a i punkt c, wymaga postępowania jak w przypadku pierwszorazowego przyjęcia (§ 12 punkt 1). W razie ustania członkostwa z przyczyny wskazanej w § 17 ust. 2 punkt d, członkostwo zwyczajne i nadzwyczajne może być wznowione decyzją Zarządu po opłaceniu zaległych składek członkowskich.
 4. Od uchwały Zarządu Głównego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa 

§ 18

 1. Władzami Towarzystwa są:
  • a) Walne Zebranie Członków, 
  • b) Zarząd Główny,
  • c) Główna Komisja Rewizyjna, 
  • d) Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wybieranych władz Towarzystwa trwa dwa lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zgodnie z wymogami § 21 Statutu, a rozpoczęcie działalności odbywa się zawsze z dniem 1 stycznia najbliższego roku.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych wybieralnych władz Towarzystwa.
 4. Członkowie władz Towarzystwa, nie mogą piastować jednoimiennej funkcji we władzach dłużej niż dwie kadencje.
 5. Członkowie Towarzystwa nie mogą jednocześnie pełnić dwóch funkcji we władzach Towarzystwa.

Walne Zebranie Członków

§ 19

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 20

Uprawnienia Walnego Zebrania Członków obejmują:

 1. uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich i budżetu Towarzystwa na następne dwa lata,
 6. wybór i odwołanie Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika,
 7. wybór raz na dwa lata Redaktora Naczelnego statutowego czasopisma Towarzystwa; do Redaktora Naczelnego zakaz wielokrotnego pełnienia tej samej funkcji nie odnosi się,
 8. wybór i odwołanie Prezydenta w przypadku innym niż wynikający z § 25 ust.2,
 9. wybór i odwołanie członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 10. uchwalanie zmian Statutu,
 11. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego i członka korespondenta,
 12. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych przez Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński, Zarządy Oddziałów, Sekcje Naukowe lub poszczególnych członków,
 13. rozstrzyganie o pozbawieniu członkostwa w przypadkach określonych w § 17 ust. 2 pkt. c) na wniosek Zarządu Głównego i Sądu Koleżeńskiego,
 14. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

§ 21

 1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych, w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od postanowień Statutu lub decyzji Walnego Zebrania w tym przedmiocie.
 2. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeżeli Zebranie zostało zwołane w sposób przewidziany w niniejszym Statucie.
 3. Uchwały nie przewidziane w porządku obrad mogą być podejmowane, chyba, że podjęciu takiej uchwały sprzeciwi się co najmniej połowa obecnych na Zebraniu osób z głosem stanowiącym. Postanowienie to nie dotyczy wprowadzania zmian do Statutu.

§ 22

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, honorowi i emeryci, z głosem doradczym, członkowie korespondenci i zaproszeni goście oraz członkowie ustępujących władz w kwestiach ich dotyczących. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie wspierający z głosemdoradczym.

§ 23

 1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata i jest zwoływane przez Zarząd Główny. Zarząd Główny powiadamia członków Towarzystwa co najmniej 6 tygodni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zebrania o terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania na oficjalnym portalu internetowym Towarzystwa www.ptchk.pl, drogą poczty elektronicznej a także pisemnie listami poleconymi.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wspólny wniosek Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza i Skarbnika, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek co najmniej trzech Zarządów Oddziałów lub 50% członków Towarzystwa, złożony na piśmie do Zarządu Głównego. Zarząd Główny powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie wyznaczając jego termin tak, aby przypadał on przed upływem trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku w tym względzie oraz zawiadomić członków Towarzystwa na oficjalnym portalu internetowym oraz pocztą elektroniczną, co najmniej na 6 tygodni przed terminem Zebrania o terminie, miejscu i tematyce, dla której zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 3. W przypadku uchybienia przez członka Towarzystwa obowiązkowi określonemu w § 17 ust. 1 pkt. e) polegającemu na konieczności powiadomienia władz Towarzystwa o zmianach aktualnych adresów, zawiadomienie wysłane na ostatnie zgłoszone przez członka adresy uważa się za prawidłowe.

Zarząd Główny

§ 24

Naczelną Władzą Towarzystwa kierującą jego działalnością w okresie między Walnymi Zebraniami Członków jest Zarząd Główny.

§ 25

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezydent, Wiceprezydent, były Prezydent, Sekretarz, Skarbnik oraz dwóch członków zwyczajnych.
 2. Wiceprezydent, po upływie kadencji Prezydenta lub po jego odejściu z innych powodów, zostaje automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków ponownego wyboru) Prezydentem Zarządu Głównego Towarzystwa obecnej lub nowej kadencji. W przypadku wstąpienia na miejsce Prezydenta w trakcie kadencji, po jej zakończeniu Prezydent pełni obowiązki przez następną kadencję.
 3. Prezydent Zarządu Głównego Towarzystwa po upływie swojej kadencji w dotychczasowym Zarządzie Głównym Towarzystwa staje się automatycznie (bez dokonywania przez Walne Zebranie Członków ponownego wyboru) członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa nowej kadencji, jako były Prezydent.
 4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata, bez możliwości reelekcji na to samo stanowisko.
 5. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 6. Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika oraz dwóch członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w drodze tajnego głosowania.
 7. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji Prezydenta Zarządu Głównego, Prezydentem automatycznie zostaje Wiceprezydent. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji Sekretarza lub Skarbnika, Zarząd Główny na wniosek Prezydenta powołuje nowych członków na wakujące stanowisko.
 8. Funkcję Prezydenta i Wiceprezydenta przez kolejne kadencje naprzemiennie sprawują specjalista ortopedii i specjalista neurochirurgii.

§ 26

Do zadań Zarządu Głównego Towarzystwa należy:

 1. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa w ramach uprawnień nadanych przez Walne Zebranie,
 4. organizowanie co 2 lata Zjazdów Naukowych poprzez powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych, komisji naukowych, referentów tematów głównych, proponowanie terminów, tematyki i miejsca zjazdów,
 5. ustalanie z właściwymi władzami zasady udziału Towarzystwa w krajowych, międzynarodowych i zagranicznych zjazdach i imprezach naukowych,
 6. przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających, skreślanie z listy członków Towarzystwa zgodnie z §17 ust. 2 pkt. d), rozstrzyganie odwołań członków od decyzji Zarządów Oddziałów w sprawach pozbawienia członkostwa,
 7. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, Sekcji, komitetów, komisji itp. oraz nadzorowanie ich działalności,
 8. rozpatrywanie wniosków członków, Oddziałów, Sekcji Naukowych,
 9. przyjmowanie wniosków i opiniowanie programów specjalizacji w porozumieniu z nadzorem krajowym,
 10. rekomendowanie Ministrowi Zdrowia oraz samorządowi lekarskiemu kandydatów na specjalistów krajowych i ekspertów krajowych w zakresie chirurgii kręgosłupa,
 11. występowanie z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego, w sprawach nagród i odznaczeń państwowych, powoływania do instytucji naukowych i społecznych o charakterze ogólnokrajowym,
 12. powoływanie składu Komitetu Redakcyjnego statutowego czasopisma,
 13. powoływanie komisji problemowych do opracowania, rozwiązania istotnych dla chirurgii kręgosłupa zagadnień.

§ 27

Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 28

 1. Do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest uprawniony Prezydent działający razem z innym członkiem Zarządu Głównego.
 2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu sprawami Towarzystwa wymagane jest podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków.
 3. Sprawami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są sprawy polegające na rozporządzeniu mieniem Towarzystwa o wartości przekraczającej 50 000 zł.
 4. Uchwały Zarządu Głównego są podejmowane większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu Głównego. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezydenta a pod jego nieobecność Wiceprezydenta.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 29

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa, składa się z trzech członków i dwóch zastępców wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego.
 3. Zastępca członka staje się automatycznie członkiem, w przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Komisji w kolejności wg ilości głosów uzyskanych w czasie wyborów.

§ 30

 1. Główna Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 2. Główna Komisja Rewizyjna występuje do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli, a na Walnym Zebraniu Członków przedstawia sprawozdanie i występuje z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.
 3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§ 31

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wyłaniają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Zastępcy członków wchodzą automatycznie w skład Sądu w przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Sądu Koleżeńskiego w kolejności wg ilości głosów uzyskanych w czasie wyborów.
 2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania sporów między członkami wynikłych w obrębie Towarzystwa i rozpoznaje sprawy natury zawodowej, moralnej i honorowej oraz sprawy na wniosek Zarządu Głównego, Zarządów Oddziałów czy Sekcji.
 3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu Głównego, które może uchylić orzeczenie Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie musi być przekazane Zarządowi Głównemu w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

Władzami Oddziału są:

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału, 
 2. Zarząd Oddziału,
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński działają w oparciu o szczegółowe regulaminy zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Oddziały Terenowe § 33

Zarząd Główny na wniosek co najmniej 12 członków zwyczajnych Towarzystwa zgłoszony na piśmie może powołać Oddział Terenowy Towarzystwa, zwany dalej Oddziałem, w danej miejscowości – wyznaczając tymczasowego Przewodniczącego, który organizuje zebranie członków Oddziału i przeprowadza wybór Zarządu.

§ 34

Obszar działalności Oddziału i siedzibę ustala Zarząd Główny.

§ 35

Zarząd Oddziału jest zobowiązany w terminie 14 dni od chwili ukonstytuowania się powiadomić Zarząd Główny i organ nadzorujący, właściwy ze względu na siedzibę Oddziału, podając skład Zarządu i adres siedziby.

§ 36

Walne Zebranie Członków Oddziału 

§ 37

Walne Zebranie Członków Oddziału:

 1. Uchwala kierunki działania Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
 2. Ocenia pracę Zarządu Oddziału i udziela lub odmawia mu absolutorium po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu Oddziału oraz sprawozdania i wniosków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 3. Dokonuje wyboru i odwołuje członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
 4. Rozpatruje wnioski władz Oddziału i jego członków.

§ 38

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się co dwa lata przed upływem kadencji Zarządu Oddziału.
 3. O terminie, miejscu Zebrania i porządku dziennym Zarząd Oddziału informuje członków na oficjalnym portalu internetowym Towarzystwa www.ptchk.pl, drogą poczty elektronicznej oraz pisemnie listami poleconymi co najmniej 4 tygodnie przed terminem Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne żądanie 10 procent członków Oddziału nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku o konieczności zwołania takiego zebrania.
 5. O terminie, miejscu i tematyce, dla której zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału, Zarząd Oddziału winien zawiadomić członków wraz z zawiadomieniem o terminie zebrania w sposób określony w ust. 3.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Oddziału w tym przedmiocie, zwykłą większością głosów osób obecnych.

Zarząd Oddziału

§ 39

 1. Zarząd Oddziału składa się z Prezydenta, Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika i członka Zarządu, wybieranych w sposób tajny na zasadach określonych w § 38 ust.6 niniejszego Statutu.
 2. Kadencja władz Oddziału trwa dwa lata i rozpoczyna się zawsze 1 stycznia najbliższego roku.
 3. W Oddziałach liczących więcej niż 20 członków piastowanie poszczególnych funkcji w Zarządzie nie może trwać więcej niż dwie kadencje.
 4. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji osoby pełniącej funkcję w Zarządzie Oddziału stosuje się analogicznie zapisy § 25 niniejszego Statutu.

§ 40

Posiedzenie Zarządu Oddziału odbywa się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezydenta, a pod jego nieobecność Wiceprezydenta.

§ 41

Działalność Zarządu Oddziału obejmuje:

 1. realizowanie statutowej działalności Towarzystwa,
 2. organizowanie działalności naukowej i szkoleniowej, na swoim terenie lub we współpracy z innymi oddziałami,
 3. wnioskowanie do Zarządu Głównego o przyjęcie członków zwyczajnych i członków korespondentów,
 4. ewidencjonowanie członków i zbieranie składek członkowskich,
 5. przedkładanie Zarządowi Głównemu corocznych sprawozdań z działalności Oddziału,
 6. wnioskowanie do Zarządu Głównego w sprawach Oddziału i Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 42

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybieranych na Walnym Zebraniu Oddziału, którzy wybierają z kolei wśród siebie przewodniczącego. Komisja Rewizyjna Oddziału jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału, a w zakres jej działania wchodzi kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. W przypadku zgonu, odwołania lub pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Oddziału jej skład uzupełniany jest na wniosek pozostałych członków Komisji spośród członków Oddziału.

Rozdział VI 

Sekcje Naukowe

§ 43

Dla rozwijania kierunkowych zainteresowań członków w dziedzinie chirurgii kręgosłupa mogą być tworzone Sekcje Naukowe o charakterze ogólnokrajowym.

§ 44

Zarząd Główny może powołać Sekcję Naukową na pisemny wniosek co najmniej 20 członków zwyczajnych Towarzystwa. Wyznacza tymczasowego przewodniczącego Sekcji, który dobiera sobie sekretarza i zwołuje zebranie organizacyjne Sekcji, która dokonuje w sposób tajny wyboru władz Sekcji.

§ 45

Sekcje naukowe działają na podstawie regulaminów określających władze Sekcji, tryb ich wyboru, odwołania, uzupełniania składu i sukcesji funkcji przewodniczącego, w przypadku jego zgonu, odwołania lub rezygnacji.

§ 46

Działalność Sekcji wspomaga i rozszerza działalność Towarzystwa. Nie może ona podważać autorytetu Towarzystwa i zaburzać realizacji jego celów.

Rozdział VII 

Majątek Towarzystwa 

§ 47

 1. Towarzystwo ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Majątek Towarzystwa składa się z majątku ruchomego, nieruchomego oraz funduszów, które stanowią:

a) składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, darowizny,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa 

§ 48

 1. Zmiany Statutu można dokonać na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 2. W przypadku konieczności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu zmiany Statutu zebranie takie należy zwołać w sposób wskazany § 23 ust. 1 przewidziany dla zwołania Zwyczajnego Zebrania Członków.
 3. W zawiadomieniu o terminie i miejscu Zebrania należy zamieścić proponowane zmiany Statutu.
 4. Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów osób obecnych.

§ 49

Uchwalę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w trybie przewidzianym dla zmiany Statutu. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.